Cyberpower 电池

Cyberpower 电池商品图像 商品名称- 价格
Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 11.1V 87Wh 电池

Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 11.1V 87Wh 电池

全新 Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 9 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 7800mAh (87Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色...
€35.16添加:
Fangbook Evo HX7-300, Evo HX7-200, Evo HX7-100, 11.1V 73Wh 电池

Fangbook Evo HX7-300, Evo HX7-200, Evo HX7-100, 11.1V 73Wh 电池

全新 Fangbook Evo HX7-300, Evo HX7-200, Evo HX7-100, 替代 9 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 6600mAh (73Wh) 电池成份: Li-ion 颜色:...
€29.53添加:
B14Y, 14.8V 49Wh 电池

B14Y, 14.8V 49Wh 电池

全新 B14Y, 4 芯 笔记本电池 电压: 14.8V 容量: 3320mAh (49Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€57.72添加:
Zeus-M2, 14.8V 49Wh 电池

Zeus-M2, 14.8V 49Wh 电池

全新 Zeus-M2, 4 芯 笔记本电池 电压: 14.8V 容量: 3320mAh (49Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€57.72添加:
Tracer Studio 4, 4 C-, 15.2V 62.32Wh 电池

Tracer Studio 4, 4 C-, 15.2V 62.32Wh 电池

全新 Tracer Studio 4, 4 C-, 原装 8 芯 笔记本电池 电压: 15.2V 容量: 4100mAh (62.32Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€75.21添加:


声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。