Mifcom 电池

Mifcom 电池商品图像 商品名称- 价格
EG5 i7-GTX 1660 Ti(NH55RCQ), 14.4V 48.96Wh 电池

EG5 i7-GTX 1660 Ti(NH55RCQ), 14.4V 48.96Wh 电池

全新 EG5 i7-GTX 1660 Ti(NH55RCQ), 4 芯 笔记本电池 电压: 14.4V 容量: 3275mAh (48.96Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€54.69添加:
EG5 i7-GTX 1660 Ti(NH55RCQ), 14.6V 41Wh 电池

EG5 i7-GTX 1660 Ti(NH55RCQ), 14.6V 41Wh 电池

全新 EG5 i7-GTX 1660 Ti(NH55RCQ), 4 芯 笔记本电池 电压: 14.6V 容量: 2750mAh (41Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€40.21添加:
EG5-M1225(FHD)(N150SD), EG5-S(N150RD)(ID 1397), EG5-S(N150RF)(ID 2566), 11.1V 62Wh 电池

EG5-M1225(FHD)(N150SD), EG5-S(N150RD)(ID 1397), EG5-S(N150RF)(ID 2566), 11.1V 62Wh 电池

全新 EG5-M1225(FHD)(N150SD), EG5-S(N150RD)(ID 1397), EG5-S(N150RF)(ID 2566), 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5585mAh (62Wh)...
€46.29添加:
EG7(N870EJ1)(ID 8285), EG7 i7-GTX 1050 Ti Premium(N850HK1), 10.8V 47Wh 电池

EG7(N870EJ1)(ID 8285), EG7 i7-GTX 1050 Ti Premium(N850HK1), 10.8V 47Wh 电池

全新 EG7(N870EJ1)(ID 8285), EG7 i7-GTX 1050 Ti Premium(N850HK1), 6 芯 笔记本电池 电压: 10.8V 容量: 4200mAh (47Wh) 电池成份: Li-ion...
€45.33添加:
EG7(N870EJ1)(ID 8285), EG7 i7-GTX 1050 Ti Premium(N850HK1), 11.1V 62Wh 电池

EG7(N870EJ1)(ID 8285), EG7 i7-GTX 1050 Ti Premium(N850HK1), 11.1V 62Wh 电池

全新 EG7(N870EJ1)(ID 8285), EG7 i7-GTX 1050 Ti Premium(N850HK1), 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5300mAh (62Wh) 电池成份: Li-ion...
€53.54添加:
SG5-S(P651RE3)(ID 2409), SG5-S(P651RG)(ID 2413), SG7-M(P670SE)(ID 1982), 14.8V 60Wh 电池

SG5-S(P651RE3)(ID 2409), SG5-S(P651RG)(ID 2413), SG7-M(P670SE)(ID 1982), 14.8V 60Wh 电池

全新 SG5-S(P651RE3)(ID 2409), SG5-S(P651RG)(ID 2413), SG7-M(P670SE)(ID 1982), 6 芯 笔记本电池 电压: 14.8V 容量: 4054mAh (60Wh)...
€43.46添加:
SG6(P960ED)(ID 8032), SG6 i7 RTX 2060(P960RD), SG6(P960EF)(ID 8034), 15.2V 62Wh 电池

SG6(P960ED)(ID 8032), SG6 i7 RTX 2060(P960RD), SG6(P960EF)(ID 8034), 15.2V 62Wh 电池

全新 SG6(P960ED)(ID 8032), SG6 i7 RTX 2060(P960RD), SG6(P960EF)(ID 8034), 4 芯 笔记本电池 电压: 15.2V 容量: 3680mAh (62Wh) 电池成份:...
€61.83添加:
SG7(PA71ES-G)(ID 8062), SG7 i7-GTX 1070 SSD(17.3)(PA71EP6), 15V 66Wh 电池

SG7(PA71ES-G)(ID 8062), SG7 i7-GTX 1070 SSD(17.3)(PA71EP6), 15V 66Wh 电池

全新 SG7(PA71ES-G)(ID 8062), SG7 i7-GTX 1070 SSD(17.3)(PA71EP6), 4 芯 笔记本电池 电压: 15V 容量: 4320mAh (66Wh) 电池成份: Li-ion...
€57.63添加:
V4 Ultimate(N131WU)(ID 10693), V5 Silver(N151ZU)(ID 10694), 11.4V 36Wh 电池

V4 Ultimate(N131WU)(ID 10693), V5 Silver(N151ZU)(ID 10694), 11.4V 36Wh 电池

全新 V4 Ultimate(N131WU)(ID 10693), V5 Silver(N151ZU)(ID 10694), 3 芯 笔记本电池 电压: 11.4V 容量: 3100mAh (36Wh) 电池成份: Li-ion...
€53.76添加:
VM5-S(W650RB)(ID 2421), VM5 i7-GT 940M(15.6)(W650RN), 2422), 11.1V 48.84Wh 电池

VM5-S(W650RB)(ID 2421), VM5 i7-GT 940M(15.6)(W650RN), 2422), 11.1V 48.84Wh 电池

全新 VM5-S(W650RB)(ID 2421), VM5 i7-GT 940M(15.6)(W650RN), 2422), 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 4400mAh (48.84Wh) 电池成份:...
€35.80添加:


声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。