Thunderobot雷神适配器

Thunderobot雷神适配器商品图像 商品名称- 价格
911 SE-KN, 911 ST-R1 PLUS, 19.5V 7.7A 150W 适配器

911 SE-KN, 911 ST-R1 PLUS, 19.5V 7.7A 150W 适配器

全新 雷神911 SE-KN, 911 ST-R1 PLUS, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 7.7A (150W) 接口:...
€38.39添加:
911-T1, 911-T2a, 911-S2, 911SE, 911-S1, 911M-M1, 911M-M2, 911GT-Y6, 19V 9.5A 180W 适配器

911-T1, 911-T2a, 911-S2, 911SE, 911-S1, 911M-M1, 911M-M2, 911GT-Y6, 19V 9.5A 180W 适配器

全新 雷神911-T1, 911-T2a, 911-S2, 911SE, 911-S1, 911M-M1, 911M-M2, 911GT-Y6, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V...
€40.26添加:
911GTS, ST-R3, ST-R1, ST-R2, 911 Air 3, 19.5V 7.7A 150W 适配器

911GTS, ST-R3, ST-R1, ST-R2, 911 Air 3, 19.5V 7.7A 150W 适配器

全新 雷神911GTS, ST-R3, ST-R1, ST-R2, 911 Air 3, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 7.7A (150W)...
€34.27添加:
911Targa, 911MT, 911 Targa T6a, 911 T6c, 911 T5TB, 911 T6b, 19.5V 9.23A 180W 适配器

911Targa, 911MT, 911 Targa T6a, 911 T6c, 911 T5TB, 911 T6b, 19.5V 9.23A 180W 适配器

全新 雷神911Targa, 911MT, 911 Targa T6a, 911 T6c, 911 T5TB, 911 T6b, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V...
€52.86添加:
ADP-150ZB BB, 19.5V 7.7A 150W 适配器

ADP-150ZB BB, 19.5V 7.7A 150W 适配器

全新 雷神ADP-150ZB BB, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 7.7A (150W) 接口: 5.5mm*2.5mm...
€38.39添加:
G150P, G170P, 19.5V 9.23A 180W 适配器

G150P, G170P, 19.5V 9.23A 180W 适配器

全新 雷神G150P, G170P, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 9.23A (180W) 接口: 5.5mm*2.5mm or...
€53.54添加:
G150SA, G150TH, G150S, G150TC, G150TB, G150P, G150, G150MG-478G1T, 19.5V 6.15A 120W 适配器

G150SA, G150TH, G150S, G150TC, G150TB, G150P, G150, G150MG-478G1T, 19.5V 6.15A 120W 适配器

全新 雷神G150SA, G150TH, G150S, G150TC, G150TB, G150P, G150, G150MG-478G1T, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压:...
€43.93... 更多信息
无货
G7000M, 19.5V 6.15A 120W 适配器

G7000M, 19.5V 6.15A 120W 适配器

全新 雷神G7000M, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 6.15A (120W) 接口: 5.5mm*2.5mm 颜色:...
€43.93... 更多信息
无货
G8000M, 19V 7.89A 150W 适配器

G8000M, 19V 7.89A 150W 适配器

全新 雷神G8000M, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V 输出电流: 7.89A (150W) 接口: 5.5mm*2.5mm or...
€48.65添加:
Zero 2021, 19.5V 11.8A 230W 适配器

Zero 2021, 19.5V 11.8A 230W 适配器

全新 雷神zero 2021, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 11.8A (230W) 接口:...
€56.41添加:


声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。