Rtdpart 電池

Rtdpart 電池商品圖像 商品名稱- 價格
20200327, GLX253, 11.55V 55.44Wh 電池

20200327, GLX253, 11.55V 55.44Wh 電池

全新 20200327, GLX253, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.55V 容量: 4800mAh (55.44Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€66.32加入:
35100220, TH133C, HW-, -YD, 3.8V 38Wh 電池

35100220, TH133C, HW-, -YD, 3.8V 38Wh 電池

全新 35100220, TH133C, HW-, -YD, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 3.8V 容量: 10000mAh (38Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保:...
€43.26
新的
加入:
3582132-2S, SHT-, 3582132, 7.4V 37Wh 電池

3582132-2S, SHT-, 3582132, 7.4V 37Wh 電池

全新 3582132-2S, SHT-, 3582132, 原裝 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.4V 容量: 5000mAh (37Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12...
€30.27加入:
3585269P, 2X YJ3582133P, K148, 7.6V 36.48Wh 電池

3585269P, 2X YJ3582133P, K148, 7.6V 36.48Wh 電池

全新 3585269P, 2X YJ3582133P, K148, 原裝 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 4800mAh (36.48Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色...
€43.06加入:
3592106, 7.6V 38Wh 電池

3592106, 7.6V 38Wh 電池

全新 3592106, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 5000mAh (38Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€56.51加入:
4538C5-3S, 4538C5, 11.55V 42.5Wh 電池

4538C5-3S, 4538C5, 11.55V 42.5Wh 電池

全新 4538C5-3S, 4538C5, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.55V 容量: 3680mAh (42.5Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€48.63
新的
加入:
4574230C, 7.6V 34.2Wh 電池

4574230C, 7.6V 34.2Wh 電池

全新 4574230C, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 4500mAh (34.2Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€48.63加入:
485490P-3S1P, 485490P, 40081335, 11.1V 45.6Wh 電池

485490P-3S1P, 485490P, 40081335, 11.1V 45.6Wh 電池

全新 485490P-3S1P, 485490P, 40081335, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 4000mAh (45.6Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色...
€53.13加入:
486066, 7.6V 42Wh 電池

486066, 7.6V 42Wh 電池

全新 486066, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 5526mAh (42Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€42.72
新的
加入:
4865208, YLY, 7.6V 34.2Wh 電池

4865208, YLY, 7.6V 34.2Wh 電池

全新 4865208, YLY, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 4500mAh (34.2Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 銀色 質保: 12 月...
€49.54加入:


清空購物車

5080270P, U3576127PV-2S1P, U3576127PV, U3576127, 7.6V 38Wh 電池
€76.19  €51.70
節省: 32%
立即購買

免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。