Chicony 适配器

Chicony 适配器商品图像 商品名称- 价格
A150A006L, A15-150P1A, A150A015L, A150A010L, A150A008L, 19V 7.89A 150W 适配器

A150A006L, A15-150P1A, A150A015L, A150A010L, A150A008L, 19V 7.89A 150W 适配器

全新 A150A006L, A15-150P1A, A150A015L, A150A010L, A150A008L, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V 输出电流:...
€35.16添加:
A12-230P1A, A230A003L-CL02, 19.5V 11.8A 230W 适配器

A12-230P1A, A230A003L-CL02, 19.5V 11.8A 230W 适配器

全新 A12-230P1A, A230A003L-CL02, 原装 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 11.8A (230W) 接口: 4...
€44.54添加:
A17-180P4A, A180A005L, A180A011L, A180A056P, 19.5V 9.23A 180W 适配器

A17-180P4A, A180A005L, A180A011L, A180A056P, 19.5V 9.23A 180W 适配器

全新 A17-180P4A, A180A005L, A180A011L, A180A056P, 原装 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 9.23A...
€38.91添加:
A135A006L, A16-135P1A, 20V 6.75A 135W 适配器

A135A006L, A16-135P1A, 20V 6.75A 135W 适配器

全新 A135A006L, A16-135P1A, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 20V 输出电流: 6.75A (135W) 接口: 5.5mm*2.5mm...
€79.62  €56.87
节省: 29%
添加:
A12-180P1A, A180A004L, ADP-180NB D, A180A010L, A180A006L, 19V 9.5A 180W 适配器

A12-180P1A, A180A004L, ADP-180NB D, A180A010L, A180A006L, 19V 9.5A 180W 适配器

全新 A12-180P1A, A180A004L, ADP-180NB D, A180A010L, A180A006L, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V 输出电流:...
€32.47添加:
A040R063L, A13-040N3A, 19V 2.1A 40W 适配器

A040R063L, A13-040N3A, 19V 2.1A 40W 适配器

全新 A040R063L, A13-040N3A, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V 输出电流: 2.1A (40W) 接口: 4.0mm*1.5mm...
€26.42... 更多信息
无货
A11-065N1A, A12-065N2A, A065R055L-MD02, A065R051L-CL02, 19V 3.42A 65W 适配器

A11-065N1A, A12-065N2A, A065R055L-MD02, A065R051L-CL02, 19V 3.42A 65W 适配器

全新 A11-065N1A, A12-065N2A, A065R055L-MD02, A065R051L-CL02, 原装 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V...
€44.76  €31.33
节省: 30%
添加:
A17-230P1A, A230A029P, A230A026P, 957-17G11P-101, A230A006L, 19.5V 11.8A 230W 适配器

A17-230P1A, A230A029P, A230A026P, 957-17G11P-101, A230A006L, 19.5V 11.8A 230W 适配器

全新 A17-230P1A, A230A029P, A230A026P, 957-17G11P-101, A230A006L, 原装 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V...
€44.54添加:
A16-045N1A, A045R053L, 20V/15V/9V/5V 2.25A/3A 45W 适配器

A16-045N1A, A045R053L, 20V/15V/9V/5V 2.25A/3A 45W 适配器

全新 A16-045N1A, A045R053L, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 20V/15V/9V/5V 输出电流: 2.25A/3A (45W) 接口: ...
€32.20添加:
A15-012N1A, A012R001L, 5.1V 2.5A 13W 适配器

A15-012N1A, A012R001L, 5.1V 2.5A 13W 适配器

全新 A15-012N1A, A012R001L, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 5.1V 输出电流: 2.5A (13W) 接口: 4.0mm*1.7mm...
€19.51添加:


声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。