Chicony 適配器

Chicony 適配器商品圖像 商品名稱- 價格
A12-065N2A, A11-065N1A, A065R055L-MD02, A065R051L-CL02, 19V 3.42A 65W 適配器

A12-065N2A, A11-065N1A, A065R055L-MD02, A065R051L-CL02, 19V 3.42A 65W 適配器

全新 chicony A12-065N2A, A11-065N1A, A065R055L-MD02, A065R051L-CL02, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€23.86
新的
加入:
A12-180P1A, A180A010L, ADP-180NB D, A180A006L, A180A004L, 19V 9.5A 180W 適配器

A12-180P1A, A180A010L, ADP-180NB D, A180A006L, A180A004L, 19V 9.5A 180W 適配器

全新 chicony A12-180P1A, A180A010L, ADP-180NB D, A180A006L, A180A004L, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€42.40加入:
A12-230P1A, A230A003L-CL02, 19.5V 11.8A 230W 適配器

A12-230P1A, A230A003L-CL02, 19.5V 11.8A 230W 適配器

全新 chicony A12-230P1A, A230A003L-CL02, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 11.8A (230W) 接口:...
€63.20加入:
A13-040N3A, A040R063L, 19V 2.1A 40W 適配器

A13-040N3A, A040R063L, 19V 2.1A 40W 適配器

全新 chicony A13-040N3A, A040R063L, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V 輸出電流: 2.1A (40W) 接口:...
€20.22加入:
A15-150P1A, A150A010L, A150A015L, A150A008L, A150A006L, 19V 7.89A 150W 適配器

A15-150P1A, A150A010L, A150A015L, A150A008L, A150A006L, 19V 7.89A 150W 適配器

全新 chicony A15-150P1A, A150A010L, A150A015L, A150A008L, A150A006L, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€45.76加入:
A16-135P1A, A135A006L, 20V 6.75A 135W 適配器

A16-135P1A, A135A006L, 20V 6.75A 135W 適配器

全新 chicony A16-135P1A, A135A006L, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 20V 輸出電流: 6.75A (135W) 接口:...
€43.20
新的
加入:
A180A005L, A180A011L, 19.5V 9.23A 180W 適配器

A180A005L, A180A011L, 19.5V 9.23A 180W 適配器

全新 chicony A180A005L, A180A011L, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 9.23A (180W) 接口:...
€59.43加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。