Chuwi 電池

Chuwi 電池商品圖像 商品名稱- 價格
30124135, 3.7V 29.6Wh 電池

30124135, 3.7V 29.6Wh 電池

全新 30124135, 替代 2 芯 筆記本電池 電壓: 3.7V 容量: 8000mAh (29.6Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 白色 質保: 12 月...
€33.36加入:
30160190, 3.8V 34Wh 電池

30160190, 3.8V 34Wh 電池

全新 30160190, 替代 2 芯 筆記本電池 電壓: 3.8V 容量: 9000mAh (34Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€42.04加入:
3063169, 3.7V 41.8Wh 電池

3063169, 3.7V 41.8Wh 電池

全新 3063169, 替代 2 芯 筆記本電池 電壓: 3.7V 容量: 11000mAh (41.8Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 白色 質保: 12 月...
€35.28加入:
32160205P, 34170250P, 7.6V 38Wh 電池

32160205P, 34170250P, 7.6V 38Wh 電池

全新 32160205P, 34170250P, 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 5000mAh (38Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€62.84加入:
34160192P, 7.6V 41.8Wh 電池

34160192P, 7.6V 41.8Wh 電池

全新 34160192P, 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 5500mAh (41.8Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€49.80加入:
34160192P, 30154200P, PT2877164-2S, 2ICP3/77/164, 7.6V 34.2Wh 電池

34160192P, 30154200P, PT2877164-2S, 2ICP3/77/164, 7.6V 34.2Wh 電池

全新 34160192P, 30154200P, PT2877164-2S, 2ICP3/77/164, 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 4500mAh (34.2Wh) 電池成份: Li-ion 顏色:...
€47.43加入:
34168243P, 7.6V 38Wh 電池

34168243P, 7.6V 38Wh 電池

全新 34168243P, 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 5000mAh (38Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€50.75加入:
35120160, 3.7V 33.3Wh 電池

35120160, 3.7V 33.3Wh 電池

全新 35120160, 替代 2 芯 筆記本電池 電壓: 3.7V 容量: 9000mAh (33.3Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 白色 質保: 12 月...
€42.06加入:
36134103, TYP, 7.6V 26.6Wh 電池

36134103, TYP, 7.6V 26.6Wh 電池

全新 36134103, TYP, 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 3500mAh (26.6Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 銀色 質保: 12 月...
€43.88
新的
加入:
36134103, TYP, 7.6V 34.2Wh 電池

36134103, TYP, 7.6V 34.2Wh 電池

全新 36134103, TYP, 替代 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 4500mAh (34.2Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 銀色 質保: 12 月...
€48.46
新的
加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。