Emachine 電池

Emachine 電池商品圖像 商品名稱- 價格
D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 10.8V 84Wh 電池

D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 10.8V 84Wh 電池

全新 D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 替代 9 芯 筆記本電池 電壓: 10.8V 容量: 7800mAh (84Wh) 電池成份:...
€31.02加入:
D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 10.8V 48Wh 電池

D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 10.8V 48Wh 電池

全新 D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 6 芯 筆記本電池 電壓: 10.8V 容量: 4400mAh (48Wh) 電池成份: Li-ion...
€27.66加入:
D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 11.1V 47Wh 電池

D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 11.1V 47Wh 電池

全新 D440, E442, D640, E440, G530, D442, E640, E730, D528, D730, 替代 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 4400mAh (47Wh) 電池成份:...
€24.84加入:
E725, E525, E625, E-625, E627, e627-5750, g725, E527, D525, 11.1V 47Wh 電池

E725, E525, E625, E-625, E627, e627-5750, g725, E527, D525, 11.1V 47Wh 電池

全新 E725, E525, E625, E-625, E627, e627-5750, g725, E527, D525, 替代 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 4400mAh (47Wh) 電池成份:...
€21.75加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。