Cyberpower 電池

Cyberpower 電池商品圖像 商品名稱- 價格
B14Y, 14.8V 49Wh 電池

B14Y, 14.8V 49Wh 電池

全新 B14Y, 4 芯 筆記本電池 電壓: 14.8V 容量: 3320mAh (49Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€54.12加入:
Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 11.1V 73Wh 電池

Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 11.1V 73Wh 電池

全新 Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 替代 9 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 6600mAh (73Wh) 電池成份: Li-ion 顏色:...
€34.15加入:
Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 11.1V 87Wh 電池

Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 11.1V 87Wh 電池

全新 Fangbook Evo HX7-200, Evo HX7-100, Evo HX7-300, 9 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 7800mAh (87Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色...
€41.38加入:
Zeus-M2, 14.8V 49Wh 電池

Zeus-M2, 14.8V 49Wh 電池

全新 Zeus-M2, 4 芯 筆記本電池 電壓: 14.8V 容量: 3320mAh (49Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€54.12加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。